Par lspdasa

Ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. Šādi dati ir jāapstrādā godprātīgi, noteiktiem mērķiem un ar attiecīgās personas piekrišanu vai ar citu likumīgu pamatojumu, kas paredzēts tiesību aktos. Ikvienam ir pieejas tiesības datiem, kas par viņu savākti, un tiesības ieviest labojumus šajos datos.

Hartas 8.pantā skaidri un nepārprotami  nodefinēts princips kādam ir jābūt apstrādājot personas datus, proti, ikvienai personai noteiktas varas tiesības pār saviem personas datiem, savukārt, datu apstrādātājam, terminoloģijā runājot – datu pārzinim, definēts pienākums – apstrādāt šos datus  godprātīgi, noteiktiem mērķiem un uz likumīga pamata. 
Viss ir vienkārši un saprotami, ja vien nebūtu sadzīve ar dažādām situācijām, kad loģika un pieredze saka, ka viss ir kārtībā, bet izrādās Likums,  nereti ir citās domās... 
Ar mērķi iedzīvināt augstākminētos principus un vienveidīgu to piemērošanu ikdienā, 2011.gada nogalē Fizisko personu datu aizsardzības entuziasti, fizisko personu datu aizsardzības speciālisti, dibināja LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJU.
 
Dibinot Asociāciju kā galvenie tās darbības mērķi tika minēti:

  • datu aizsardzības speciālistu organizatoriskās vienotības nodrošināšana;
  • datu aizsardzības speciālistu profesionālo interešu pārstāvība un aizstāvība;
  • profesionālās atbilstības vērtēšana un kvalifikācijas celšana;
  • dažādu uzdevumu veikšana, lai veicinātu kvalitatīvu fizisko personu datu aizsardzību;
  • sociālā aktivitātes, sabiedrības locekļu izpratnes veicināšana par fizisko personu tiesībām datu aizsardzības jomā kā neatņemamu cilvēktiesību sastāvdaļu un savu tiesību aizstāvēšana;
  • konsultāciju sniegšana fiziskajām personām viņu tiesību un likumisko interešu aizskāruma gadījumos, saistībā ar fizisko personu datu apstrādi;
  • interesentu izglītojošo pasākumu organizēšana, tajā skaitā, apmācība un personas datu aizsardzības speciālistu sagatavošana eksāmenam.
Visi šie augstminētie mērķi tika noteikti  ar galveno virsmērķi - stiprināt Sertificēto Fizisko personu datu aizsardzības speciālistu institūtu Latvijā. 
 
Tādejādi, aicinājums ikvienam entuziastam, sertificētam fizisko personu datu aizsardzības speciālistam, līdzdarboties Asociācijas mērķu sasniegšanā, radot sabiedrībā pārliecību par šāda institūta nepieciešamību.

Valde

Image

Arnis Puksts

Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists
Image

Agnese Boboviča

Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste, CIPP-E
Image

Ivo Krievs

Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, CIPP-E