BIEDRĪBAS „LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA”
STATŪTI

1. Statuss

1.1. „Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija” (turpmāk tekstā saukta – Asociācija) ir neatkarīga sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu (turpmāk tekstā saukti – Personas datu aizsardzības speciālisti) brīvprātīga profesionāla apvienība.
1.2. Asociācija dibināta uz nenoteiktu laiku.
1.3. Asociācija ir juridiska persona. Tai ir zīmogs ar savu nosaukumu un konts bankā.
1.4 Asociācijai ir savs īpašums, tā var savā vārdā iegūt mantiskā un nemantiskās tiesības un uzņemties pienākumus, tā var būt prasītājs un atbildētājs tiesā, šķīrējtiesā, slēgt līgumus un veikt saimniecisko darbību Latvijas Republikā un ārpus tās saskaņā ar saviem darbības mērķiem un uzdevumiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.5. Asociācija var būt darba devējs un algot darbiniekus.
1.6. Asociācija var iestāties arī citās nacionālās un starptautiskās biedrībās vai nodibinājumos, to apvienībās, kā arī izveidot tādas.

2. Nosaukums

2.2. Asociācijas nosaukums ir: Biedrība “LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA”

3. Darbības mērķi

3.1. Asociācijas darbības mērķi ir:
3.1.1. Persona datu aizsardzības speciālistu organizatoriskās vienotības nodrošināšana;
3.1.2. Persona datu aizsardzības speciālistu profesionālo interešu pārstāvība un aizstāvība;
profesionālās atbilstības vērtēšana un kvalifikācijas celšana;
3.1.3. dažādu uzdevumu veikšana, lai veicinātu fizisko personu datu aizsardzību;
3.1.4. sociālās aktivitātes, sabiedrības locekļu izpratnes veicināšana par fizisko personu tiesībām datu aizsardzības jomā kā neatņemamu cilvēktiesību sastāvdaļu un savu tiesību aizstāvēšanu;
3.1.5. konsultāciju sniegšana fiziskajām personām viņu tiesību un likumisko interešu aizskāruma gadījumos saistībā ar fizsko personu datu apstrādi;
interesentu izglītojošo pasākumu organizēšana, tajā skaitā, apmācība un personas datu aizsardzības speciālistu sagatavošana eksāmeniem.
3.2. Saskaņā ar Asociācijas mērķi tiek noteikti asociācijas darbības uzdevumi.

4. Darbības uzdevumi

4.1. Asociācijas darbības uzdevumi ir:
4.1.1. organizatoriski apvienot Personas datu aizsardzības speciālistus vienotā profesionālā apvienībā (biedrībā);
4.1.2. pārstāvēt Personas datu aizsardzības speciālistu profesionālās intereses attiecībās ar valsts varas, pārvaldes un pašvaldību institūcijām, kā arī attiecībās ar citām personām;
4.1.3. rūpēties par personas datu aizsardzības speciālistu prestižu sabiedrībā, atspoguļot to darbības valstisko un sabiedrisko nozīmi;
4.1.4. organizēt un veicināt sadarbību ar citām profesionālām organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
4.1.5. veicināt cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību fizisko personu datu apstrādes jomā, veicināt personas datu aizsardzības speciālistu profesionālo izaugsmi un vērtīgākās pieredzes apgūšanu.
4.1.6. sniegt metodoloģisko palīdzību biedriem;
noteikt Personas datu aizsardzības speciālistu zināšanu, ētikas un darbības profesionālo standartu;
4.1.7. organizēt biedru, biedru kandidātu un citu interesentu profesionālo apmācību, atbilstoši Personas datu aizsardzības speciālistu apmācības programmām un citiem normatīviem aktiem un dokumentiem;
4.1.8. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apjomā apliecināt personas datu aizsardzības speciālistu zināšanas, kvalifikāciju un gatavību profesionālās darbības un normatīvajos aktos noteikto pienākumu veikšanai;
4.1.9. veikt Personas datu aizsardzības speciālistu profesionālās darbības uzraudzību, vērtēt to darbības atbilstību profesionālajiem standartiem un ētikas normām;
4.1.10. analizēt Personas datu aizsardzības speciālistu darbību reglamentējošos normatīvos aktus un izstrādāt priekšlikumus to uzlabošanai, kā arī, paužot 4.1.11. Asociācijas viedokli, piedalīties jaunu normatīvo aktu izstrādē;
4.1.12. citu uzdevumi Asociācijas mērķu sasniegšanai.
4.2. Ar biedru kopsapulces lēmumu Asociācijai var tikt noteikti īstermiņa un gada uzdevumi, plāni vai programmas.

5. Biedri

5.1. Asociācijas biedri ir fiziskas personas, kuras likumā noteiktā kārtībā sertificētas kā Personas datu aizsardzības speciālisti un kuras saskaņā ar šiem statūtiem uzņemtas par biedriem un ir iekļautas Asociācijas biedru reģistrā.
5.2. Biedru skaits netiek ierobežots.
5.3. Biedru reģistru, likumā noteiktā kārtībā, ved valde.
5.4. Asociācijas darbībā, šajos statūtos noteiktajā kārtībā, var piedalīties personas ar šādu īpašu statusu biedrs - Asociācijas dibinātājs, biedra kandidāts, goda biedrs.

7. Iestāšanās Asociācijā

6.1. Persona, kas vēlas iestāties Asociācijā, valdei iesniedz valdes apstiprinātu noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kurā par sevi norāda pieprasītās ziņas, un tam pievieno valdes noteiktos dokumentus.
6.2. Pieteikumus par iestāšanos Asociācijā valde izskata trīs mēnešu laikā. Par personas pieteikumu valde izziņo visiem biedriem, nosakot termiņu atsauksmju sniegšanai. Valdei pieteicēja lūgums jāizskata tuvākās sēdes laikā, pēc tam, kad pieteicējs iemaksājis iestāšanās maksu, kuras apmēru nosaka ar valdes lēmumu. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var uzaicināt pieteicēju, dodot iespēju paust savu viedokli Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas.
6.3. Biedri var iesniegt rakstiskas atsauksmes par biedra kandidātu, atbalstot vai neatbalstot personas uzņemšanu Asociācijā.
6.4. Personai var atteikt uzņemšanu Asociācijā, ja personai pastāv likumā noteiktie ierobežojumi, kas noteikti Personas datu aizsardzības speciālistiem vai ir citi iemesli, kuru dēļ persona nevar vai nevarēs pildīt Personas datu aizsardzības speciālista pienākums vai ir celti motivēti iebildumi.
6.5. Ja pieņemts lēmums par biedra neuzņemšanu Asociācijā, veiktā samaksa par iestāšanos Asociācijā atmaksāta netiek.
6.6. Balstoties uz pieņemto lēmumu par biedra uzņemšanu, valde veic ierakstus biedru reģistrā Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcē. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Asociācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu Asociācijas valdei ne ātrāk kā pēc viena gada termiņa notecēšanas, skaitot no pēdējā lēmuma pieņemšanas brīža.
6.7. Nepieciešamības gadījumā valde ar lēmumu nosaka īpašus noteikumus uzņemšanai Asociācijā, kas detalizēti regulē uzņemšanas procedūru.

7. Biedra kandidāts

7.1. Persona, kura saskaņā ar šiem statūtiem ir iesniegusi pieteikumu par iestāšanos Asociācijā, līdz iekļaušanai biedru reģistrā ir biedra kandidāta statuss.
7.2. Biedra kandidāts ir tiesīgs piedalīties Asociācijas darbā un pasākumos.
7.3. Biedra kandidātam nav balstiesību un viņš nevar tikt ievēlēts Asociācijas institūcijās.
7.4. Biedra kandidātam ir pienākums ievērot Biedrības statūtus un Biedrības iekšējos kārtības noteikumus.

8. Izstāšanās no Asociācijas

8.1. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas, iesniedzot rakstveida paziņojumu valdei.
8.2. Biedra paziņojumu par izstāšanos izskata valde un veic grozījumus biedru reģistrā.
8.3. Biedra izstāšanās datums ir datums, kad paziņojums par izstāšanos iesniegts valdē.

9. Izslēgšana no Asociācijas

9.1. Biedru, izņemot biedrus - Asociācijas dibinātājus, var izslēgt no Asociācijas, pamatojoties uz valdes lēmumu.
9.2. Biedru, izņemot biedrus - Asociācijas dibinātājus, var izslēgt, ja biedrs:
9.2.1. pārkāpj šo statūtu noteikumus;
9.2.2. nepilda sapulces vai valdes lēmumus;
9.2.3. nepilda savus pienākumus vai uzņemtās saistības;
9.2.4. veicis darbības, kas nav savienojamas ar Personas datu aizsardzības aizsardzības speciālista profesionālo ētiku,
9.2.5. nopietni pārkāpis nozari reglamentējošos normatīvos aktus;
9.2.6. nav samaksājis biedru naudu ilgāk par diviem mēnešiem;
9.2.7. nav spēkā esošs fizisko Personu datu aizsardzības speciālista profesionālo darbību reglamentējošais sertifikāts (alpliecība).
9.3. Jautājumu par biedra izslēgšanu var ierosināt valde pēc savas iniciatīvas sapulce vai ne mazāk kā 10 biedri.
9.4. Motivēts lēmums par biedra izslēgšanu, norādot biedra izslēgšanas datumu, rakstveidā pa pastu vai elektroniski, saskaņā ar iekšējām instrukcijām, jānosūta biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
9.5. Biedru - Asociācijas dibinātāju var izslēgt no Asociācijas, pamatojoties uz 9.2. punktā noteikto, ja par to vienbalsīgi nobalso vismaz divas trešdaļas balstiesīgo biedru un visi biedri - Asociācijas dibinātāji.

10. Iestāšanās un biedra nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmēru nosaka Valde iestājoties biedrībā pirms iesnieguma uzņemšanu izskatīšanas, biedra kandidāts samaksā iestāšanās naudu, kas līdzinās viena gada biedra naudai. Ja biedra kandidāts tiek uzņemts biedrībā, par pirmo gadu biedra nauda nav jāmaksā.
10.2. Biedri, kuri atbilst kritērijiem, kurus apstiprinās Biedrības Valde, var tikt atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem.
10.3. Ja biedra kandidāts netiek uzņemts Asociācijā vai biedrs tiek izslēgts vai izstājas no Asociācijas samaksātā biedra vai iestāšanās nauda netiek atmaksāta.

11. Biedrs - Asociācijas dibinātājs

11.1. Biedrs - Asociācijas dibinātājs, ir persona, kura piedalījusies Asociācijas dibināšanas sapulcē un parakstījusi Asociācija dibināšanas sapulces protokolu. Pārtraucot darbību Asociācijā, biedrs - Asociācijas dibinātājs zaudē savu statusu, statūtos noteiktās tiesības un pienākumus, kas netiek atjaunoti atkārtoti iestājoties biedrībā. Biedrs - Asociācijas dibinātājs, nevar tikt izslēgts no Asociācijas, izņemot pēc šo Biedru - Asociācijas dibinātāju pašu iniciatīvas un 9.5. noteikto.
11.2. Biedriem - Asociācijas dibinātājiem ir tiesības izvirzīt vismaz trīs savus pārstāvjus Asociācijas valdē, kurus pēc izvirzīšanas apstiprina sapulce.
11.3 Biedram - Asociācijas dibinātājam ir šajos statūtos noteiktās biedra tiesības un pienākumi, ciktāl tas šajos statūtos nav noteikts savādāk.
11.4. Biedriem - Asociācijas dibinātājiem ir eksluzīva tiesība lemt par Asociācijas darbības vai struktūras dokumentu grozījumu projekta apstiprināšanu pirms tā nodošanas apstiprināšanai sapulcei. Gadījumā, ja piedāvātie pamata dokumentu projekti neatbilst Asociācijas mērķiem vai apgrūtina to sasniegšanu, Biedri - Asociācijas dibinātāji ar vienbalsīgu lēmumu ir tiesīgi neapstiprināt iesniegtos pamata dokumentu projektus un nevirzīt tālāk.

12. Goda biedri

12.1. Personas kas ar savu darbību ir veicinājušas vai veicina Personas datu aizsardzības speciālistu darbību, piedalījušās datu aizsardzības un Personas datu aizsardzības speciālistu darbību reglamentējošo normatīvo aktu sagatavošanā, popularizē vai aizstāv Personas datu aizsardzības speciālistu darbību un intereses, kā arī sadarbojas ar Asociāciju, var tikt piešķirts Asociācijas goda biedra statuss.
12.2. Par goda biedra statusa piešķiršanu vai dzēšanu lemj sapulce pēc valdes, biedru - Asociācijas dibinātāju vai biedru iniciatīvas.
12.3. Goda biedru reģistru ved valde.
12.4. Goda biedri ir tiesīgi piedalīties Asociācijas darbā un tās rīkotajos pasākumos.
12.5. Goda biedram sapulcē ir padomdevēja tiesības sapulcē.
12.6. Goda biedrs var tikt ievēlēts Asociācijas institūcijās.
13.7. Goda biedri pienākumi neatšķiras no Asociācijas biedra pienākumiem.

13. Biedru pienākumi

12.1. Personas kas ar savu darbību ir veicinājušas vai veicina Personas datu aizsardzības speciālistu darbību, piedalījušās datu aizsardzības un Personas datu aizsardzības speciālistu darbību reglamentējošo normatīvo aktu sagatavošanā, popularizē vai aizstāv Personas datu aizsardzības speciālistu darbību un intereses, kā arī sadarbojas ar Asociāciju, var tikt piešķirts Asociācijas goda biedra statuss.
12.2. Par goda biedra statusa piešķiršanu vai dzēšanu lemj sapulce pēc valdes, biedru - Asociācijas dibinātāju vai biedru iniciatīvas.
12.3. Goda biedru reģistru ved valde.
12.4. Goda biedri ir tiesīgi piedalīties Asociācijas darbā un tās rīkotajos pasākumos.
12.5. Goda biedram sapulcē ir padomdevēja tiesības sapulcē.
12.6. Goda biedrs var tikt ievēlēts Asociācijas institūcijās.
12.7. Goda biedru pienākumi neatšķiras no Asociācijas biedra pienākumiem.

13. Biedru pienākumi

13.1. Biedru pienākumi ir:
13.1.1. ievērot un pildīt Asociācijas statūtus, ētikas kodeksu, sapulces un citu institūciju apstiprinātos noteikumus un pieņemtos lēmumus;
13.1.2. godprātīgi veikt normatīvajos aktos noteiktos Personas datu aizsardzības speciālista pienākumus;
13.1.3. pildīt sapulces un citu institūciju uzliktos pienākumus;
13.1.4. sniegt ziņas valdei un citām institūcijām to pieprasītās ziņas, kas attiecas uz Personas datu aizsardzības speciālistu pienākumu veikšanu un dalību Asociācijā;
13.1.5. sniegt atsauksmes un priekšlikumus par Asociācijas izstrādātajiem un saskaņošanai iesniegtajiem dokumentiem vai priekšlikumiem;
13.1.6. informēt valdi par izmaiņām, kas skar biedru reģistrā un uzskaitē iekļaujamās ziņās;
piedalīties sapulcēs un citos kolektīvos pasākumos;
maksāt biedra naudu.
13.2. Biedra pienākumi nav deleģējami citām personām.

14. Biedru tiesības

14.1. Biedru tiesības ir:
14.1.1. piedalīties Asociācijas darbībā un tās lietu pārvaldīšanā, ievēlēt vadības, rīcības un kontroles institūcijas un tikt tajās ievēlētiem;
14.1.2. paust viedokli par Asociācijas mērķiem un uzdevumiem, kā arī tās institūcijās izskatāmajiem jautājumiem;
14.1.3. saņemt Asociācijas palīdzību biedra profesionālo interešu aizstāvībā;
14.1.4. saņemt Asociācijas sniegtos pakalpojumus;
saņemt no Asociācijas amatpersonām informāciju 14.1.5. jebkurā jautājumā, kas skar tās darbību;
14.1.6. iesniegt priekšlikumus vai sūdzības valdei, biedriem - Asociācijas dibinātājiem, revīzijas komisijai (revidentam) vai sapulcei;
14.1.7. īstenot citas statūtos noteiktās tiesības.
14.2. Biedra tiesības izlietojamas labā ticībā.
14.3. Biedra tiesības nav izlietojamas trešo personu interesēs, kas nav Asociācijas biedri.

15. Biedru atbildība

15.1. Par personas datu aizsardzības speciālistu profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu, Asociācijas sapulces un citu institūciju lēmumu, apstiprināto noteikumu vai profesionālās ētikas kodeksa normu pārkāpšanu, valde pēc pašas vai biedru iniciatīvas, vai pēc tiesas, vai citu valsts (pašvaldību) institūciju priekšlikuma vai pēc personas sūdzības var ierosināt disciplinārlietu.
15.2. Disciplinārlietu izskatīšanas un sodu piemērošanas kārtību apstiprina sapulce;
15.3. Disciplinārlietu izskatīšanu nodrošina valde.
15.4. Biedriem var uzlikt šādus disciplinārsodus:
15.4.1. izteikt brīdinājumu,
15.4.2. izteikt rājienu,
15.4.3. izslēgt no Asociācijas.

16. Asociācijas pārvalde

16.1. Asociācijas pārvaldes institūcijas ir sapulce un valde.
16.2. Asociācijas mērķu sasniegšanai un tās uzdevumu izpildei vai konkrēta jautājuma izskatīšanai Asociācijā strādā komisijās.

17. Sapulce un tās kompetence Asociācijas pārvalde

17.1. Sapulce ir Asociācijas augstākā pārvaldes institūcija;
17.2. Visiem biedriem ir tiesības piedalīties sapulcē tieši;
17.3. Biedru sapulces kompitencē ietilpst:
17.3.1. apstiprināt Asociācijas statūtus, profesionālos standartus, nolikumus, ētikas kodeksu un grozījumus tajos;
17.3.2. ievēlēt, pāvēlēt un atsaukt valdi, ievērojot satūtos noteiktos ierobežojumus, un noteikt valdes locekļu atalgojumu;
17.3.3. ievēlēt revidentus un noteikt to atalgojumu;
apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;
17.3.4. noteikt biedru iestāšanās maksas un ikgadējās biedru naudas apmēru;
17.3.5. lemt jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
17.3.6. veidot pastāvīgās un pagaidu komisijas un noteikt to funkcijas un pilnvaras;
17.3.8. pilnvarot citas pārvaldes institūcijas konkrētu uzdevumu veikšanai;
17.3.9. lemt par Asociācijas goda biedra piešķiršanu;
17.3.10. pieņemt lēmumu par Asociācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
17.3.11. izlemt jebkurus citus jautājumus, arī tādus, kas ir valdes vai citu institūciju kompetencē.
17.3.12. sapulce ir tiesīga papildināt un grozīt darba kārtību, izņemot gadījumus, kas ir iepriekš jāizsludina un kuri skar grozījumu izdarīšanu statūtos un Asociācijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.

18. Sapulces sasaukšana

18.1. Kārtējās biedru sapulces sasauc valde ne retāk kā reizi gadā.
18.2. Ārkārtas kopsapulces sasauc valde viena mēneša laikā saskaņā ar šiem statūtiem un valdes lēmumu vai revidenta, vai vienas desmitdaļas biedru rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
18.3. Valde nosaka sapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību.
18.4. Valdes pienākums ir izziņot biedriem par sapulci rakstiski uz biedru dzīves vietas adresēm, atbilstoši biedru reģistrā ierakstītām ziņām vai saskaņā ar iekšējām instrukcijām, kuras ir apstiprinājusi. Valdes pienākums ir savlaicīgi sagatavot sapulces materiālus un dot iespēju biedriem ar tiem iespazīties ne vēlāk kā 5 dienas pirms sapulces.

19. Sapulces norise

19.1. Biedru sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto biedru skaita, izņemot, kad tiek lemts par šādiem jautājumiem: statūtu grozījumi, reorganizācija, pārvaldes institūciju vēlēšanas, tad sapulcē jāpiedalās vairāk nekā pusei no biedriem.
19.2. Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar 19.1.punktu, valde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Šādi sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
19.3. Sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.
19.4. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā - redakcijas komisija, balsu skaitītāji vai balsu skaitīšanas komisija), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par sapulces darba kārtību un reglamentu.
19.5. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

20. Sapulces lēmumi

20.1. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.
20.2. Biedru sapulces lēmums par grozījumu izdarīšanu statūtos saistībā ar Biedra - Asociācijas dibinātāja statusu (t.sk. grozījumi statūtu 11.nodaļā, 19.2.punktā, 25.6.punktā u.c.) ir pieņemts tikai tad, ja papildus satūtu 19.1.punktā noeteiktam kvorumam par lēmumu nobalso visi biedri - Asociācijas dibinātāji.
20.3. Visi balsojumi kopsapulcē ir atklāti, izņemot gadījumos, kad vismaz trīs biedri pieprasa aizklātu balsojumu.
20.4. Katram biedram sapulcē ir viena balss.
20.5. Biedram nav balsstiesību, ja sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu, vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.
20.6. Biedru sapulces lēmumi ir saistoši Asociācijas biedriem un personām, kas darbojas Asociācijā.
20.7. Citu lēmumu pieņemšana un sapulces lēmumu atzīšana par spēkā neesošiem tiek veikta saskaņā ar likumu.
20.8. Sapulces lēmums, ar kuru tiek mainīti statūtu 16-23 nodaļas noteikumi vai pieņemti pārstrādāti (jauni) statūti, daļā, kas attiecināma uz biedrības pārvaldes institūcijām (pašreizējo statūtu 16-23 nodaļas noteikumi), stājas spēkā nākošajā sapulcē, kurā pārvaldes institūcijas tiek ievēlētas atbilstoši jaunajam regulējumam.

21. Izpildinstitūcija

21.1. Asociācijas izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no trīs Valdes locekļiem, kuri ievēlēti uz nenoteiku laiku.
21.2. Valdes locekli, ar vismaz divām trešdaļām biedrības biedru balsīm, var atcelt sapulce, ja Valdes loceklis rīkojies pretēji Asociācijas interesēm vai pieļāvis neatvainojumu bezdarbību, pirms balsojuma dodot vārdu atceļamajam valdes loceklim. Ierosināt atcelt ar motivētu iesniegumu var vismaz 1/3 daļa Asociācijas biedru. Ierosinājums atcelt valdes locekli iesniedzams kārtējās sapulces sākumā vai pieprasot sasaukt ārkārtas sapulci atbilstoši statūtu 18.2. punktam. Par katra valdes locekļa atcelšanu sapulcei jāizskata un jābalso atsevišķi. Ja sapulcē paredzēts balsot par valdes priekšsēdētāja atcelšanu, sapulcei jāievēlē citu sapulces vadītāju.
21.3. Valdes locekļa pilnvaras izbeidzas šādos gadījumos:
21.3.1. ar Valdes locekļa nāvi;
21.3.2. ar Valdes locekļa izstāšanos vai izslēgšanu no Asociācijas;
21.3.3. ar Valdes locekļa atcelšanu;
21.3.4. ar Valdes locekļa atteikšanos no Valdes locekļa amata, kas noformējama rakstveidā un iesniedzama valdei vai sapulcei.
21.4. Par Asociācijas valdes locekli var būt jebkurš tās biedrs, izņemot Asociācijas revidentu. Iestājoties kādam no Statūtu 21.3.punktā minētajiem gadījumiem, Valdes locekļi aizklāti balsojot ievēlē sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu. Par valdes locekļa kandidātu var būt tāds asociācijas biedrs, kurš nepārtaukti vismaz divus gadus ir aktīvs biedrs un kura aktivitāte bijusi vērsta uz Asociācijas mērķu sasniegšanu. Kandidējot uz valdes locekļa vietu, kandidātam sapulcei jāiesniedz pēdējo divu gadu laikā paveiktā uzskaitījumus, kas sekmējis Asociācijas mērķu sasniegšanu un vismaz trīs Asociācijas biedru rekomendācijas. Par derīgām atzīstamas tikai tādas rekomendācijas, kuras sniegušas biedri, kuri rekomendācijas parakstīšanas brīdī nepārtraukti vismaz gadu bijuši Asociācijas biedri.
21.5. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju un Valdes priekšsēdētāja vietnieku, kuri organizē Valdes darbu. Ja kādā jautājumā Valdes locekļu balsis dalās līdzīgi noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.
21.6. Valdes sastāvā nomainoties vairāk kā diviem valdes locekļiem, ka arī valdes priekšsēdētājs vai valdes priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru izbeigšanas gadījumā, valdei jāpārvēlē valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks.
21.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā sapulces kompetencē, tajā skaitā:
21.7.1. Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu pārvaldīšana un rīkošanās ar tiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, šiem Statūtiem un sapulces lēmumiem;
21.7.2. Asociācijas grāmatvedības uzskaites organizēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
21.7.3. darba līgumu slēgšana ar Asociācijas darbiniekiem;
21.7.4. citi pienākumi, kas noteikti normatīvajos aktos, šajos Statūtos un sapulces lēmumos.
21.8. Biedrību pārsatāvēt var vismaz divi Valdes locekļi kopīgi.

22. Valdes sēdes

22.1. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā - viņa vietnieks pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi mēnesī.
22.2. Tiesības pieprasīt valdes sēdes sasaukšanu ir katram valdes loceklim, kā arī asociācijas - asociācijas dibinātājiem, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku.
22.3. Ja valdes priekšsēdētājs pieprasījumu par valdes sēdes sasaukšanu neizpilda divu nedēļu laikā no tā saņemšanas brīža, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības sasaukt valdes sēdi, paskaidrojot lietas apstākļus.
22.4. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem.
22.5. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, taču ne mazāk kā ar triju valdes locekļu balsīm.
22.6. Nodot savu balsi telefoniski vai citā veidā drīkst tikai tad, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj Valdes loceklis, kas nepiedalās valdes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam valdes loceklim vienlaikus piedalīties jautājuma apsriešanā un lēmuma pieņemšanā un, ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāli fiksēta.

23. Valdes sēdes

22.1. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā - viņa vietnieks pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi mēnesī.
22.2. Tiesības pieprasīt valdes sēdes sasaukšanu ir katram valdes loceklim, kā arī asociācijas - asociācijas dibinātājiem, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku.
22.3. Ja valdes priekšsēdētājs pieprasījumu par valdes sēdes sasaukšanu neizpilda divu nedēļu laikā no tā saņemšanas brīža, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības sasaukt valdes sēdi, paskaidrojot lietas apstākļus.
22.4. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no valdes locekļiem.
22.5. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, taču ne mazāk kā ar triju valdes locekļu balsīm.
22.6. Nodot savu balsi telefoniski vai citā veidā drīkst tikai tad, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj Valdes loceklis, kas nepiedalās valdes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam valdes loceklim vienlaikus piedalīties jautājuma apsriešanā un lēmuma pieņemšanā un, ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāli fiksēta.
22.7. Valdes sēdes tiek protokolētas.
22.8. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms protokolā.
22.9. Valdes sēžu protokolus paraksta visi valdes locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā valdes sēdē, un protokolists.

23. Finansiālās darbības revīzijas institūcija

23.1. Asociācijas finansiālās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl sapulce uz diviem gadiem no biedru vidus vai no pieaicināto vidus.
23.2. Revidents nevar būt valdes vai citu institūciju loceklis.
23.3. Revidents:
23.3.1. veic Asociācijas dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
23.3.2. dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;
23.3.3. dod atsauksmi par Asociācijas budžetu un gada pārskatu;
23.3.4. izvērtē Asociācijas grāmatvedības darbu;
sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu darbības 23.3.5. regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
23.3.6. veic citus kopsapulces uzticētos uzdevumus.
23.4. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
23.5. Revidents ir atbildīgs par sniegto atzinumu, slēdzienu, kas pamatojas uz revīzijas rezultātiem.
23.6. Kopsapulce nevar apstiprināt Asociācijas gada pārskatu un bilanci bez revidenta slēdziena.

24. Saimnieciskā darbība

24.1. Asociācijai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Asociācijas mērķus un izpildītu tās uzdevumus.
24.2. Asociācijas saimnieciskai darbībai nav peļņas gūšanas mērķa.
24.3. Asociācijas saimnieciskā darbība tiek veikta šādās jomās:
24.3.1. pieaugušo un pārējā izglītība (80.4);
24.3.2. darbība jurisprudences, rēķinvedības, grāmatvedības un auditoru pakalpojumu sfērā; 24.3.3.konsultāciju sniegšana nodokļu jautājumos; tirgus un sabiedriskās domas izpēte; konsultēšana uzņēmējdarbībā un vadībzinībās (74.1);
24.3.4. profesionālo organizāciju darbība (91.12);
24.3.5. citu organizāciju darbība (91.3);
24.3.6. citur nekvalificēta dažāda komercdarbība (74.8);
24.3.7. citur nekvalificēti pakalpojumi (93.05);
24.3.6. datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62);
24.3.8. citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62 09);
24.3.9. datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63 11).

24. Saimnieciskā darbība

24.1. Asociācijai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Asociācijas mērķus un izpildītu tās uzdevumus.
24.2. Asociācijas saimnieciskai darbībai nav peļņas gūšanas mērķa.
24.3. Asociācijas saimnieciskā darbība tiek veikta šādās jomās:
24.3.1. pieaugušo un pārējā izglītība (80.4);
24.3.2. darbība jurisprudences, rēķinvedības, grāmatvedības un auditoru pakalpojumu sfērā; 24.3.3.konsultāciju sniegšana nodokļu jautājumos; tirgus un sabiedriskās domas izpēte; konsultēšana uzņēmējdarbībā un vadībzinībās (74.1);
24.3.4. profesionālo organizāciju darbība (91.12);
24.3.5. citu organizāciju darbība (91.3);
24.3.6. citur nekvalificēta dažāda komercdarbība (74.8);
24.3.7. citur nekvalificēti pakalpojumi (93.05);
24.3.6. datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62);
24.3.8. citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62 09);
24.3.9. datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63 11).

25. Asociācijas mantas un finanšu līdzekļi

25.1. Asociācijas manta ir tās īpašumā esošā manta, kuru tā iegūst likumā noteiktā kārtībā.
25.2. Asociācijas finanšu līdzekļus veido biedru iestāšanās nauda, biedru nauda, ziedojumi, dāvinājumi, mantojumi un saimnieciskās darbības rezultātā iegūtie līdzekļi.
25.3. Biedru iestāšanās un biedru naudas apmēru nosaka valde.
25.4. Biedra naudu jāmaksā katru mēnesi proporcionālās daļās.
25.5. Biedra naudu var maksāt uzreiz par visu gadu.
25.6. Ar Asociācijas mantu un naudas līdzekļiem rīkojas valde, atbilstoši šiem statūtiem un sapulces lēmumiem.
25.7. Par mantas un finanšu līdzekļu izmantošanu valde sniedz atskaiti sapulcei un biedriem.
26.8. Par Asociācijas uzkrāto līdzekļu ieguldījumiem lemj valde vai sapulce.

25. Darbības izbeigšanās, likvidācija un reorganizācija

26.1. Par darbības izbeigšanu, likvidāciju vai reorganizāciju lemj sapulce saskaņā ar statūtiem.
26.2. Darbības izbeigšana, likvidācija vai reorganizācija tiek veikta likumā noteiktā kārtībā.

Biedrības valde:
Agnese Boboviča
Arnis Puksts
Ivo Krievs

Statūti apstiprināti Biedrības “LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA” kopsapulcē Rīgā, 2014.gada 5.maijā.